Select Page

A Space To Grow, Lle i Dyfu , is a social prescribing project funded through the Arts Council of Wales which connects growing and creating.
Through a combination of the creative arts, nature and food-based learning and sharing, we adopted an innovative synergistic approach to improving wellbeing and to connecting people across Cardiff, the Vale of Glamorgan and Wales.

Working with our arts partners we developed new ways to improve confidence, help develop new skills and a new focus on how creative opportunities such as growing and sharing of food across cultures and communities can inspire people.

We also worked with CAVUHB partners to demonstrate how the creative arts can positively impact on raising awareness, addressing stigma and provide exceptional opportunities for learning and sharing for our staff members and people living with long term conditions.

Our partners were Urban-Vertical CIC, the Paediatric Diabetes Service, CAVUHB, Down to Earth, Cardiology services, CAVUHB, Spoken Word Poet, Duke Al, Flossy and Boo, Safer Wales and Dewi Tannat Lloyd. We were able to deliver art workshops across a number of venues in Cardiff and the Vale including Railway Gardens in Splott with the support of Green Squirrel, Vale of Glamorgan Libraries, Penarth Maker Space, Safer Wales in Cardiff, Noah’s Ark Hospital, UHW and a number of community parks and green spaces.

Thank you to everyone who has taken part in this project including
Diolch yn fawr iawn i bawb sydd wedi cymryd rhan yn y prosiect hwn gan gynnwys :
Urban-Vertical CIC, Safer Wales, Flossy and Boo, Spoken Word Poet Duke Al, Ryan Evans Media, Dewi Tannat Lloyd, Kate Denner, Down to Earth, Rachael Humphreys and Sian Jones, Women Connect First, Pedal Power, Bryony Goffin, Kate Broadhurst, Amanda Turner, Lucy Dickson, Eleri Crudgington, Mike Fulthorpe, MA Music, Think Differently Ltd, Coffee #1, Walk & Talk & Penarth Outside on Sunday’s walking groups.

Lle i Dyfu, A Space to Grow.

Mae ‘A Space to Grow’, Lle I Dyfu’ yn brosiect presgripsiynu cymdeithasol a ariennir drwy Gyngor Celfyddydau Cymru sy’n cysylltu tyfu a chreu.

Wedi’i ariannu gan Gyngor Celfyddydau Cymru, mae Lle i Dyfu, A Space to Grow yn cysylltu tyfu a chreu. Trwy gyfuniad o’r celfyddydau creadigol, byd natur a dysgu a rhannu sy’n seiliedig ar fwyd, rydym wedi mabwysiadu dull synergyddol arloesol i wella lles a chysylltu pobl ledled Caerdydd, Bro Morgannwg a Chymru.

Gan weithio gyda’n partneriaid celfyddydol, rydym wedi datblygu ffyrdd newydd o wella hyder, helpu i ddatblygu sgiliau newydd a ffocws newydd ar sut y gall cyfleoedd creadigol, fel tyfu a rhannu bwyd ar draws diwylliannau a chymunedau, ysbrydoli.

Buom hefyd yn gweithio gyda phartneriaid BIPCAF i ddangos sut y gall y celfyddydau creadigol gael effaith gadarnhaol ar godi ymwybyddiaeth, mynd i’r afael â stigma a darparu cyfleoedd eithriadol ar gyfer dysgu a rhannu i’n haelodau staff a phobl sy’n byw gyda chyflyrau hirdymor.

Roedd ein partneriaid yn cynnwys Urban-Vertical CIC, Gwasanaeth Diabetes Pediatrig BIPCAF, Down to Earth, Gwasanaethau Cardioleg BIPCAF, Bardd y Gair Llafar, Duke Al, Flossy and Boo, Cymru Ddiogelach a Dewi Tannat Lloyd. Roeddem yn gallu cyflwyno gweithdai celf ar draws nifer o leoliadau yng Nghaerdydd a’r Fro gan gynnwys Gerddi’r Rheilffordd yn y Sblot gyda chefnogaeth Green Squirrel, Llyfrgelloedd Bro Morgannwg, Cymru Ddiogelach yng Nghaerdydd, Ysbyty Arch Noa, Ysbyty Athrofaol Cymru a nifer o barciau cymunedol a mannau gwyrdd.